Warszawa,
19
lutego
2021
|
12:25
Europe/Warsaw

Daimler gotowy na 2021 rok

21C0070_06
  • Wyniki finansowe 2020 wyraźnie lepsze od oczekiwań w obliczu wyzwań związanych z COVID-19
  • Zysk netto wzrósł o 48% do 4,0 mld euro (2019: 2,7 mld euro)
  • Płynność netto części produkcyjnej koncernu na poziomie 17,9 mld euro (koniec III kwartału 2020 r.: 13,1 mld euro/koniec 2019 r.: 11,0 mld euro)
  • Proponowana dywidenda w wysokości 1,35 euro na akcję (2019: 0,90 euro)
  • Daimler Group oczekuje, że sprzedaż, przychody i EBIT w 2021 roku będą znacznie powyżej poziomu z roku poprzedniego
  • Zamiar wydzielenia spółki Daimler Truck z wprowadzeniem na giełdę większościowego pakietu akcji

Stuttgart (Niemcy) - Daimler AG (symbol tickera: DAI) podał dziś swoje wyniki za rok obrotowy 2020 zakończony 31 grudnia 2020 r. W trudnych warunkach spowodowanych pandemią COVID-19, całkowita sprzedaż jednostkowa samochodów osobowych i pojazdów użytkowych Grupy spadła o 15%, do 2,84 mln (2019: 3,34 mln). Przychody wyniosły 154,3 mld euro (2019: 172,7 mld euro), co oznacza spadek o 11%. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom mającym na celu kontrolę wydatków oraz dobrej wydajności we wszystkich działach, EBIT Grupy Daimler wzrósł o 53% do 6,6 mld euro (2019: 4,3 mld euro). Skorygowany EBIT, odzwierciedlający działalność zasadniczą, wyniósł 8,6 mld euro (2019: 10,3 mld euro). Dane liczbowe oparte są na zbadanych sprawozdaniach finansowych. Struktura raportowania i dane z poprzedniego roku zostały dostosowane w celu odzwierciedlenia nowo utworzonych dywizji Grupy.

"Rok 2020 był testem wytrzymałościowym dla prawie każdego przedsiębiorstwa w prawie każdej branży. Zespół Daimlera poradził sobie z tym testem bardzo dobrze. Nasze produkty nadal cieszą się dużym popytem na wszystkich najważniejszych rynkach i we wszystkich segmentach. Dzięki szybkiemu wzrostowi sprzedaży pojazdów xEV oraz wprowadzeniu nowych produktów i technologii wykonaliśmy również ważne kroki w zakresie elektryfikacji i cyfryzacji. Nasze wyniki finansowe są znacznie powyżej oczekiwań rynkowych, co odzwierciedla znaczny postęp w zakresie efektywności ekonomicznej. Ponadto, osiągnęliśmy istotną poprawę marży dzięki silnemu asortymentowi produktów i polityce cenowej - zwłaszcza w drugiej połowie roku. Udowodniliśmy naszą zdolność do generowania cash flow na wysokim poziomie oraz do samodzielnego prowadzenia bieżącej transformacji - nawet w niesprzyjających okolicznościach pandemii," powiedział Ola Källenius, Prezes Zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG.

W 2020 roku zysk netto poprawił się do 4,0 mld euro (2019: 2,7 mld euro). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Daimler AG wyniósł 3,6 mld euro (2019: 2,4 mld euro), co doprowadziło do wzrostu zysku na akcję do 3,39 euro (2019: 2,22 euro). 31 marca 2021 roku na corocznym spotkaniu, Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 1,35 euro na akcję (2019: 0,90 euro). Łączna wartość wyniesie zatem 1,4 mld euro (2019: 1,0 mld euro)

"Jesteśmy przekonani, że możemy utrzymać pozytywną dynamikę, jeśli utrzymają się obecne warunki rynkowe, przyspieszając nasze plany strategiczne i dalej wzmacniając naszą stabilność finansową. Zamierzone rozdzielenie części produkcyjnej koncernu ma na celu odblokowanie pełnego potencjału Mercedes-Benz jako światowego lidera w produkcji samochodów luksusowych, zaangażowanego w bycie pionierem w dziedzinie napędów elektrycznych i oprogramowania samochodowego, oraz Daimler Truck jako największego na świecie producenta samochodów ciężarowych i autobusów oraz lidera technologii" - powiedział Ola Källenius.

Daimler planuje wydzielenie spółki Daimler Truck i wprowadzenie jej na giełdę. Przewiduje się, że znaczna większość udziałów w spółce Daimler Truck zostanie przekazana akcjonariuszom Daimlera. Spółka Daimler Truck będzie miała w pełni niezależny zarząd, samodzielny ład korporacyjny, w tym niezależnego przewodniczącego rady nadzorczej, a jej celem jest zakwalifikowanie się do notowań w niemieckim indeksie DAX. Transakcja i wprowadzenie Daimler Truck na giełdę we Frankfurcie ma zostać sfinalizowane przed końcem 2021 roku. Ponadto Daimler zamierza również w odpowiednim czasie zmienić nazwę na Mercedes-Benz. Wszystkie dalsze szczegóły dotyczące planowanego podziału zostaną przedstawione akcjonariuszom na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy w III kwartale 2021 r. w celu uzyskania ich niezbędnej zgody na ten plan.

Inwestycje, free cash flow i płynność

W 2020 r. inwestycje w nieruchomości, fabryki i wyposażenie zmniejszyły się o 20% do 5,7 mld euro (2019: 7,2 mld euro). Wydatki na badania i rozwój wyniosły 8,6 mld euro (2019: 9,7 mld euro) - spadek o 11%. Free cash flow części produkcyjnej koncernu wyniósł 8,3 mld euro (2019: 1,4 mld euro). Skorygowany free cash flow części produkcyjnej koncernu wyniósł 9,2 mld euro (2019: 2,7 mld euro). Płynność netto części produkcyjnej koncernu uległa poprawie do 17,9 mld euro (koniec III kwartału 2020 r.: 13,1 mld euro/koniec 2019 r.: 11,0 mld euro).

Wyniki poszczególnych oddziałów

Sprzedaż działu Mercedes-Benz Cars & Vans spadła o 13% do 2 461 800 pojazdów (2019: 2 823 800). Przychody wyniosły 98,6 mld euro (2019: 106,9 mld euro). EBIT wyniósł 5 172 mln euro (2019: minus 109 mln euro), a rentowność sprzedaży wyniosła 5,2% (2019: minus 0,1%). Skorygowany EBIT wyniósł 6 802 mln euro (2019: 6 151 mln euro), a skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 6,9% (2019: 5,8%). Cash flow przed odliczeniem odsetek i podatków (CFBIT) wyniósł 7 048 mln EUR (2019: 598 mln EUR). Skorygowany CFBIT wyniósł 7 917 mln EUR (2019: 1 939 mln EUR). Skorygowany cash conversion rate (CCR) wyniósł 1,2 (2019: 0,3).

Sprzedaż Mercedes-Benz Cars zmniejszyła się o 13% do 2 087 200 pojazdów (2019: 2 385 400). Sprzedaż Mercedes-Benz Vans zmniejszyła się o 15% do 374 600 (2019: 438 300). W 2020 roku średnia emisja CO2 floty nowych samochodów w Europie (EU28 - Unia Europejska, Wielka Brytania, Norwegia i Islandia) ma wynieść 104 g/km (2019: 137 g/km NEFZ, z uwzględnieniem vanów zarejestrowanych jako samochody osobowe). Dzięki temu cele dotyczące emisji CO2 na rok 2020 w Unii Europejskiej zostały osiągnięte.

Dział Daimler Trucks & Buses wykazał spadek sprzedaży jednostkowej o 27% do 378 500 pojazdów (2019: 521 100). Przychody wyniosły 34,7 mld euro (2019: 44,4 mld euro). EBIT wyniósł 525 mln euro (2019: 2 672 mln euro), a rentowność sprzedaży 1,5% (2019: 6,0%). Skorygowany EBIT wyniósł 678 mln EUR (2019: 2 672 mln EUR), a skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 2,0% (2019: 6,0%). Cash flow przed uwzględnieniem odsetek i podatków (CFBIT) wyniósł 2 513 mln € (2019: 2 654 mln €). Skorygowany CFBIT osiągnął wartość 2 513 mln EUR (2019: 2 654 mln EUR). Skorygowany cash conversion rate (CCR) wyniósł 3,7 (2019: 1,0). Sprzedaż Daimler Trucks spadła o 27% do 358.300 pojazdów (2019: 488.500). Daimler Buses sprzedał 20.100 pojazdów (2019: 32.600) - spadek o 38%.

W Daimler Mobility wartość nowych operacji spadła o 9% do 67,8 mld euro (2019: 74,4 mld euro). Wartość kontraktów wyniosła 150,6 miliarda euro (koniec 2019: 162,8 miliarda euro). Przychody wyniosły 27,7 mld euro (2019: 28,6 mld euro). EBIT dywizji wyniósł 1 436 mln euro (2019: 2 140 mln euro). Przy wskaźniku 9,8%, zwrot z kapitału własnego był niższy niż w roku poprzednim, kiedy wynosił 15,3%. Skorygowany EBIT wyniósł 1 595 mln EUR (2019: 1 827 mln EUR), a skorygowany zwrot z kapitału własnego wyniósł 10,9% (2019: 13,1%).

Perspektywy dla Daimlera i spółek zależnych

W związku z oczekiwanym wzrostem dostępności skutecznych szczepionek przeciwko wirusowi COVID-19 oraz przy braku dalszych nieprzewidzianych komplikacji związanych z pandemią, Daimler zakłada, że w 2021 r. nastąpi silne ożywienie gospodarki światowej. Na podstawie oczekiwanego rozwoju rynku oraz aktualnych ocen poszczególnych działów koncern Daimler przewiduje, że sprzedaż, przychody i EBIT koncernu w 2021 r. znacznie przekroczą poziom z roku ubiegłego. Wprawdzie problemy z produkcją półprzewodników będą miały wpływ na sprzedaż głównie w pierwszym kwartale, jednak obecnie przewiduje się, że utracone rozmiary produkcji zostaną zrekompensowane do końca roku.W roku 2021 poszczególne dywizje oczekują następujących skorygowanych wskaźników rentowności:

- Mercedes-Benz Cars & Vans: skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 8 - 10%

- Daimler Trucks & Buses: skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 6 - 7%.

- Daimler Mobility: skorygowana rentowność kapitału własnego na poziomie 12 - 13%.

Biznesplan koncernu Daimler obejmuje cały rok 2021 i opiera się na istniejącej strukturze koncernu, w tym Daimler Trucks & Buses. Przed końcem 2021 r. zostanie zbadana kwestia wydzielenia spółki Daimler Truck, w tym znacznej części powiązanej z nią działalności w zakresie usług finansowych. Przed wydzieleniem Daimler Truck zostanie przeklasyfikowany jako działalność zaniechana. Oczekiwane znaczne pozytywne efekty w drugiej połowie roku nie mogą być obecnie określone w sposób wystarczająco wiarygodny.

Skorygowany cash conversion rate (stosunek cash flow do EBIT) dla działu Mercedes-Benz Cars & Vans w 2021 roku ma wynieść między 0,7 a 0,9, a dla Daimler Trucks & Buses między 0,8 a 1,0. Po wyjątkowo wysokim poziomie free cash flow w 2020 r., spowodowanym różnymi skutecznymi działaniami zmierzającymi do redukcji kosztów i zabezpieczenia płynności finansowej w następstwie pandemii COVID-19, Daimler przewiduje na 2021 r. stabilny free cash flow części produkcyjnej koncernu na znormalizowanym poziomie. Skorygowany CFBIT z części produkcyjnej koncernu ma się kształtować na poziomie roku poprzedniego. Jednak skorygowany free cash flow uwzględnia większe obciążenia podatkowe i dlatego będzie niższy od ubiegłorocznego. Ponadto w sprawozdaniu z free cash flow uwzględniono płatności uzgodnione we wrześniu 2020 r. w ramach ugody z amerykańskimi organami regulacyjnymi w postępowaniu cywilnoprawnym dotyczącym emisji spalin przez silniki wysokoprężne. W związku z tym Daimler spodziewa się, że raportowane wolne przepływy pieniężne będą znacznie niższe od wartości z roku 2020.

W 2021 roku Mercedes-Benz Cars będzie kontynuował strategię xEV i wprowadzi cztery zupełnie nowe modele EV o oznaczeniach EQS, EQA, EQB i EQE oraz zwiększy udział pojazdów typu PHEV. W związku z tym oddział spodziewa się, że emisja CO2 europejskich samochodów osobowych będzie znacznie niższa niż w roku ubiegłym.

Link do prezentacji rynku kapitałowego dotyczącej całego roku 2020: http://www.daimler.com/fullyear2020

Zdjęcia z Annual Results Conference 2020 będą dostępne pod tym adresem: https://media.daimler.com

Więcej informacji o koncernie Daimler pod poniższym adresem: www.media.daimler.com oraz www.daimler.com