Stuttgart,
18
marca
2020
|
11:35
Europe/Warsaw

Daimler podejmuje dalsze kroki w reakcji na pandemię COVID-19

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemii spowodowanej wirusem COVID-19, koncern Daimler AG podjął decyzję o wstrzymaniu znacznej części produkcji w Europie i pracy w niektórych działach administracyjnych wstępnie na okres dwóch tygodni. Podejmując to działanie, firma stosuje się do zaleceń władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Zawieszenie dotyczy fabryk samochodów osobowych, dostawczych i użytkowych Daimlera w Europie i wchodzi w życie w tym tygodniu.

Decyzja została podjęta głównie ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracownikóww miejscu pracy. Powodem jest też niemożność zapewnienia w pełnym zakresie globalnych łańcuchów dostaw. Ewentualne dalsze kroki będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Wszędzie tam, gdzie konieczne będzie kontynuowanie działalności zakładów, firma podejmie odpowiednie środki ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy.

Wprowadzone środki ostrożności pozwolą, miejmy nadzieję, zoptymalizować ochronę pracowników, przerwać przenoszenie się infekcji i powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie wprowadzone działania pomogą firmie przygotować się na okres okresowego niższego popytu i zabezpieczyć finanse.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo rozprzestrzenianie się COVID-19, trudno w tym momencie oszacować wiarygodnie skutki gospodarcze dla koncernu Daimler AG.

Zarząd koncernu Daimler AG monitoruje sytuację i wraz z rozwojem sytuacji będzie podejmował dalsze działania. Pełne operacje zakładów i fabryk zostaną wznowione, gdy tylko sytuacja ulegnie poprawie.

Kontakt:

Jörg Howe, +49 711 174 1341, joerg.howe@daimler.com

Ute Wüest von Vellberg, +49 160 865 1507, ute.wueest_von_vellberg@daimler.com

Florian Martens, +49 160 868 7552, florian.martens@daimler.com

Sofia Stauber, +49 160 862 6486, sofia.stauber@daimler.com

Uta Leitner, +49 160 863 4668, uta.leitner@daimler.com

Hendrik Sackmann, +49 176 3091 8251, hendrik.sackmann@daimler.com

Dalsze informacje o firmie Daimler można znaleźć na stronie: www.media.daimler.com and www.daimler.com

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają nasze obecne poglądy na temat przyszłych wydarzeń. Słowa "przewidywać", "zakładać", "wierzyć", "szacować", "oczekiwać", "zamierzać", "może", "planować", "projektować", "powinno" i podobne wyrażenia są używane do określenia stwierdzeń dotyczących przyszłości. Stwierdzenia te są obarczone wieloma ryzykami i niepewnością, w tym niekorzystnym rozwojem sytuacji gospodarczej na świecie, w szczególności spadkiem popytu na naszych najważniejszych rynkach; pogorszeniem naszych możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych; zdarzeniami siły wyższej, w tym klęskami żywiołowymi, pandemiami, aktami terroryzmu, niepokojami politycznymi, konfliktami zbrojnymi, wypadkami przemysłowymi i ich wpływem na naszą działalność w zakresie sprzedaży, zakupów, produkcji lub usług finansowych; zmianami kursów walut i przepisów celnych; zmianami preferencji konsumentów w kierunku mniejszych pojazdów o niższej marży; możliwym brak akceptacji dla naszych produktów lub usług, który ogranicza naszą zdolność do osiągania cen i odpowiedniego wykorzystania naszych zdolności produkcyjnych; wzrostem cen paliw lub surowców; zakłóceniami w produkcji spowodowanymi brakiem materiałów, strajkami pracowniczymi lub bankructwami dostawców; spadkiem cen odsprzedaży używanych pojazdów; skutecznym wdrażanie działań mających na celu redukcję kosztów i optymalizację wydajności; perspektywami biznesowymi dla firm, w których posiadamy znaczne udziały kapitałowe; pomyślną realizacją strategicznych kooperacji i wspólnych przedsięwzięć; zmianami w prawie, regulacjach i polityce rządowej, w szczególności w zakresie emisji pochodzących z pojazdów, zużycia paliwa i bezpieczeństwa; rozstrzygnięciem toczących się dochodzeń rządowych lub żądanych przez rządy oraz zakończeniem toczących się lub zagrażających przyszłych postępowań sądowych; oraz innymi rodzajami ryzyka i niepewności, z których część opisujemy w bieżącym Raporcie Rocznym pod hasłem "Raport o ryzyku i szansie". Jeżeli którekolwiek z tych zagrożeń i niepewności urzeczywistni się lub jeżeli założenia leżące u podstaw któregokolwiek z naszych stwierdzeń dotyczących przyszłości okażą się nieprawidłowe, rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych, które wyrażamy lub sugerujemy w takich stwierdzeniach. Nie zamierzamy ani nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania tych stwierdzeń dotyczących przyszłości, ponieważ są one oparte wyłącznie na okolicznościach występujących w dniu publikacji.