Stuttgart,
27
lipca
2021
|
16:38
Europe/Warsaw

Mimo niedoboru półprzewodników Daimler prezentuje mocne wyniki z drugiego kwartału

  • Sprzedaż jednostkowa wzrosła o 36%, do 736 400 aut osobowych i pojazdów użytkowych
  • Przychody w wysokości 43,5 mld euro (II kwartał 2020 r.: 30,2 mld euro)
  • EBIT w wysokości 5,185 mld euro (II kw. 2020 r.: -1,682 mld euro)
  • Wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej w wysokości 2,586 mld euro (II kwartał 2020 r.: 685 mln euro)
  • Płynność netto (działalność przemysłowa) w wysokości 20,9 mld euro (koniec I kw. 2021 r.: 20,1 mld euro)
  • Zysk netto Grupy w wysokości 3,704 mld euro (II kw. 2020 r.: strata netto w wysokości 1,906 mld euro)
  • Prognoza 2021: przychody i EBIT znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku
  • Wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej oczekiwane na poziomie nieco poniżej tego z ub.r.

Koncern Daimler AG (symbol giełdowy DAI) poinformował o swoich wynikach za drugi kwartał, który zakończył się 30 czerwca 2021 r. Całkowita sprzedaż jednostkowa Grupy wzrosła o 36%, do 736 400 samochodów osobowych i dostawczych (II kw. 2020 r.: 541 800 szt.). Przychody wzrosły o 44%, do 43,5 mld euro (II kwartał 2020 r.: 30,2 mld euro). EBIT wyniósł 5,185 mld euro (II kwartał 2020 r.: -1,682 mld euro). Skorygowany EBIT, odzwierciedlający działalność podstawową, wyniósł 5,42 mld euro (II kwartał 2020 r.: -708 mln euro). Zysk netto wyniósł 3,704 mld euro (II kw. 2020 r.: strata netto 1,906 mld euro).

„W drugim kwartale wszystkie nasze oddziały osiągnęły silne wyniki. W Mercedes-Benz Cars oraz Mercedes-Benz Vans trzeci kwartał z rzędu wypracowaliśmy dwucyfrowe marże i tym samym wykazaliśmy prężność naszego biznesu – pomimo utrzymującej się niskiej dostępności półprzewodników. Cała branża boryka się obecnie z dłuższymi terminami dostaw, co niestety odbija się również na naszych klientach. Robimy, co w naszej mocy, aby zminimalizować wpływ tych czynników. Biorąc pod uwagę wysoki popyt na nasze pojazdy, dostawy aut dla naszych klientów mają najwyższy priorytet” – podsumował Ola Källenius, Prezes Zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG. „Naszą transformację w kierunku bezemisyjnej, opartej na oprogramowaniu mobilności wspiera wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych z działalności przemysłowej. Realizujemy naszą strategię na pełnych obrotach”.

Inwestycje, wolne przepływy pieniężne i płynność

Inwestycje Grupy w rzeczowe aktywa trwałe w drugim kwartale br. wyniosły 1,0 mld euro (II kw. 2020 r.: 1,3 mld euro), wydatki na badania i rozwój – 2,4 mld euro (II kwartał 2020 r.: 2,3 mld euro), a wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej – 2,586 mld euro (II kwartał 2020 r.: 685 mln euro); obejmuje to ważne wstępne inwestycje w przyszłe produkty. Za ten wzrost odpowiadają wyniki z działalności, zdyscyplinowana i skoncentrowana alokacja kapitału oraz solidna konwersją gotówki. Skorygowane wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej wzrosły do 2,950 mld euro (II kwartał 2020 r.: 778 mln euro). Płynność netto (działalność przemysłowa) na koniec drugiego kwartału zwiększyła się do 20,9 mld euro – w porównaniu z 20,1 mld euro na koniec pierwszego kwartału 2021 r. i 17,9 mld euro na koniec 2020 r. To przede wszystkim rezultat wolnych przepływów pieniężnych z działalności przemysłowej.

Wyniki poszczególnych oddziałów

Sprzedaż oddziałów Mercedes-Benz Cars & Vans w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 29%, do 619 600 pojazdów (II kwartał 2020 r.: 480 800). Ich przychody wyniosły 28,2 mld euro (II kwartał 2020 r.: 18,9 mld euro), EBIT – 3,438 mld euro (II kw. 2020: -1,125 mld euro), a zwrot ze sprzedaży – 12,2% (II kw. 2020: -5,9%). Pozytywne efekty wynikały ze wzrostu sprzedaży jednostkowej, korzystnego miksu produktów, ich cen oraz bieżących działań w zakresie kosztów. Skorygowany EBIT osiągnął poziom 3,604 mld euro (II kw. 2020: -284 mln euro), a skorygowany zwrot ze sprzedaży – 12,8% (II kw. 2020: -1,5%). Przepływy pieniężne przed potrąceniem odsetek i podatków (CFBIT) wyniosły 2,502 mld euro (II kwartał 2020 r.: 430 mln euro), skorygowane CFBIT – 2,805 mld euro (II kwartał 2020 r.: 522 mln euro), a skorygowany współczynnik konwersji gotówki (CCR) to +0,8 (II kw. 2020: -1,8).

Sprzedaż Mercedes-Benz Cars „podskoczyła” w drugim kwartale br. o 27%, do 521 200 samochodów (II kw. 2020: 408 900), zaś Mercedes-Benz Vans – o 37%, do 98 400 aut (II kwartał 2020 r.: 71 900).

Oddział Daimler Trucks & Buses zanotował w drugim kwartale wzrost sprzedaży jednostkowej o 91% (116 800 pojazdów; II kwartał 2020 r.: 61 000). Jego przychody wyniosły 10,0 mld euro (II kwartał 2020 r.: 6,2 mld euro), EBIT – 819 mln euro (II kw. 2020: -756 mln EUR), natomiast zwrot ze sprzedaży – 8,2% (II kw. 2020: -12,2%). Pozytywne efekty wynikały ze zwiększenia sprzedaży niemal we wszystkich regionach, wynikającego przede wszystkim z ożywienia na rynku, a także z większego wkładu z tytułu działalności posprzedażnej, cen, bieżącej dyscypliny finansowej oraz z wejścia na giełdę firmy Proterra, Inc. i sprzedaży zakładu Campinas. Skorygowany EBIT osiągnął wartość 831 mln euro (II kw. 2020: -747 mln euro), a skorygowany zwrot ze sprzedaży – 8,3% (II kw. 2020: -12,0%). Przepływy pieniężne przed potrąceniem odsetek i podatków (CFBIT) wzrosły do przypływu 667 mln euro (II kwartał 2020 r.: odpływ 121 mln euro). Skorygowane CFBIT wyniosły 693 mln euro (II kwartał 2020 r.: -121 mln euro), skorygowany współczynnik konwersji gotówki (CCR) to +0,8 (II kw. 2020: 0,2).

Sprzedaż jednostkowa Daimler Trucks w drugim kwartale br. wzrosła o 94%, do 112 100 pojazdów (II kwartał 2020 r.: 57 900). Daimler Buses sprzedał 4700 pojazdów, co oznacza przyrost o 52% (II kwartał 2020 r.: 3100).

W Daimler Mobility w drugim kwartale br. nowa działalność biznesowa wzrosła o 23%, do 17,2 mld euro (II kw. 2020 r.: 14,0 mld euro) – w czym zasługa silnego zwiększenia sprzedaży w branży przemysłowej. Wolumen umów na koniec kwartału wyniósł 150,6 mld euro (koniec I kwartału 2021 r.: 152,7 mld euro/koniec 2020 r.: 150,6 mld euro). Przychody osiągnęły wartość 6,9 mld euro (II kwartał 2020 r.: 6,5 mld euro), a EBIT oddziału wyniósł 924 mln euro (II kwartał 2020 r.: 205 mln euro). Pozytywne efekty wynikały z niższych rezerw z tytułu ryzyka kredytowego, rozwiązania rezerw kredytowych w wysokości 120 mln euro, niższych kosztów refinansowania oraz dynamiczniejszego rozwoju działalności biznesowej, a także z rygorystycznej dyscypliny kosztowej. Zwrot z kapitału – 23,9% - okazał się znacznie wyższy niż zanotowany w analogiczny okresie przed rokiem (5,6%). Skorygowany EBIT wyniósł 930 mln euro (II kw. 2020 r.: 313 mln euro ), a skorygowany zwrot z kapitału własnego – 24,0% (II kw. 2020 r.: 8,6%).

Wyłączenie Daimler Truck w toku

Daimler zamierza generować zyski dla swoich akcjonariuszy i zwiększać rentowność, tworząc dwie firmy skupione na pojedynczych branżach: jedną skoncentrowaną na samochodach osobowych i dostawczych, a drugą – na ciężarówkach i autobusach. Plany zakładają, że znaczący większościowy pakiet akcji Daimler Truck zostanie przekazany akcjonariuszom Daimlera. Transakcja oraz wejście Daimler Truck na giełdę we Frankfurcie są w toku i mają zostać zakończone przed końcem 2021 r. Obecnie projekt znajduje się w fazie przygotowań i audytu. Ten historyczny, strategiczny krok akcjonariusze Daimlera będą musieli zatwierdzić na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się jesienią.

Perspektywy Daimlera i oddziałów

Na ważnych rynkach Daimler spodziewa się stopniowej normalizacji koniunktury. Firma zakłada, że światowa gospodarka będzie w stanie wyjść z pandemicznej słabości roku 2020, m.in. dzięki rosnącej dostępności skutecznych szczepionek; przyjmuje też, że światowy niedobór podaży komponentów półprzewodnikowych wpłynie na działalność również w drugiej połowie roku. Ponadto firma zdaje sobie sprawę, że widoczność dalszego rozwoju sytuacji w zakresie dostaw jest obecnie ograniczona. Opierając się na oczekiwanym rozwoju rynku i bieżących ocenach oddziałów, Daimler przewiduje, że przychody i EBIT w 2021 r. będą znacznie wyższe od poziomu z poprzedniego roku.

Firma przyjmuje, że obecny niedobór podaży komponentów półprzewodnikowych na świecie wpłynie na sprzedaż jednostkową Mercedes-Benz Cars również w trzecim kwartale. Może ona osiągnąć wielkość z drugiego kwartału lub mniejszą. Oczekuje się, że całoroczna sprzedaż jednostkowa będzie na poziomie z poprzedniego roku (wcześniej: znacznie powyżej).

W oparciu o wyniki osiągnięte w I półroczu oraz powyższe założenia, w 2021 r. oddziały spodziewają się następujących skorygowanych zwrotów ze sprzedaży:
- Mercedes-Benz Cars & Vans: skorygowany zwrot ze sprzedaży na poziomie 10-12% (bez zmian);
- Daimler Trucks & Buses: skorygowany zwrot ze sprzedaży na poziomie 6-8% (poprzednio: 6-7%);
- Daimler Mobility: skorygowany zwrot z kapitału w wysokości 17-19% (poprzednio: 14-15%).

Biznesplan Daimlera obejmuje cały rok 2021 i opiera się na istniejącej strukturze Grupy, w tym Daimler Trucks & Buses. Wyłączenie Daimler Truck, w tym znaczna część powiązanej działalności w zakresie usług finansowych, zostanie przeanalizowane przed końcem 2021 r. Przed podziałem Daimler zmieni klasyfikację Daimler Truck na działalność zaniechaną. Spodziewanych znaczących pozytywnych efektów w drugiej połowie roku nie można obecnie wiarygodnie określić.

Oczekuje się, w 2021 r. że skorygowany współczynnik konwersji gotówki (stosunek przepływów pieniężnych do EBIT) dla oddziałów Mercedes-Benz Cars & Vans wyniesie od 0,7 do 0,9, a dla Daimler Trucks & Buses – od 0,8 do 1,0.

Oczekuje się, że inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w 2021 r. na poziomie Grupy będą zbliżone do ubiegłorocznych; ponadto zakłada się, że inwestycje badawczo-rozwojowe na poziomie Grupy będą obecnie znacznie (wcześniej: nieco) wyższe niż w roku ubiegłym.

Obecnie Daimler spodziewa się, że wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej w 2021 r. będą nieznacznie (wcześniej: znacznie) poniżej wartości z 2020 r. Obejmuje to płatności w kontekście ugody z amerykańskimi regulatorami i reprezentantami powoda pozwu zbiorowego konsumentów, związanej z kwestiami emisyjnymi pojazdów z silnikiem Diesla, wypłaty z tytułu programu restrukturyzacji, wyższe niż w 2020 roku środki pieniężne z tytułu podatków, a także koszty związane z planowanym wydzieleniem Daimler Truck. Aktualnie oczekuje się, że skorygowane wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej będą odpowiadały wielkości z poprzedniego roku lub uplasują się nieco powyżej (wcześniej: na poziomie z poprzedniego roku).

Link do prezentacji wyników za drugi kwartał: www.daimler.com/q2-2021/en.

Kontakt dla mediów:
dr Ewa Łabno-Falęcka, tel. +48 22 312 72 20, e-mail: ewa.labno-falecka@daimler.com

Niniejszy dokument zawiera wypowiedzi prognozujące, które odzwierciedlają nasze obecne poglądy na temat przyszłych wydarzeń. Słowa „przewidywać”, „zakładać”, „wierzyć”, „przypuszczać”, „szacować”, „oczekiwać”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „powinien”, „mógłby”, „planować”, „projektować” i inne podobne wyrażenia używane są w celu określenia stanowisk na przyszłość. Oświadczenia te podlegają wielu zagrożeniom i niepewnościom, takim jak niekorzystny rozwój światowej sytuacji gospodarczej, w szczególności spadek popytu na naszych najważniejszych rynkach; pogorszenie naszych możliwości finansowania na rynkach kredytowych i finansowych; zdarzenia wywołane siłami wyższymi (klęski żywiołowe, akty terroryzmu, niepokoje polityczne, wypadki przemysłowe oraz ich wpływ na naszą sprzedaż, zakupy, działania w obszarze produkcji lub usług finansowych); zmiany kursów wymiany walut; zmiany preferencji konsumentów na rzecz mniejszych, obłożonych niższą marżą pojazdów; potencjalny brak akceptacji dla naszych produktów lub usług ograniczający naszą zdolność do osiągania cen i uniemożliwiający odpowiednie wykorzystanie naszych zdolności produkcyjnych; wzrosty cen paliw, surowców i metali szlachetnych; przerwa w produkcji spowodowana brakiem materiałów, strajkami pracowniczymi lub upadłością dostawców; spadek cen sprzedaży pojazdów używanych; skuteczność wdrażania programów redukcji kosztów i optymalizacji wydajności; perspektywy handlowe dla firm, w których mamy znaczne udziały; pomyślna realizacja strategicznych partnerstw i wspólnych przedsięwzięć; zmiany w przepisach, regulacjach i politykach rządowych, zwłaszcza tych dotyczących emisji spalin, zużycia paliwa i bezpieczeństwa; rozstrzygnięcie bieżących postępowań administracyjnych lub dochodzeń prowadzonych z inicjatywy rządowej oraz rozstrzygnięcie bieżących lub potencjalnych przyszłych postępowań prawnych; inne zagrożenia i niepewności, z których część opisujemy pod nagłówkiem „Raport dotyczący zagrożeń” w najnowszym Raporcie Rocznym koncernu Daimler. Jeśli którekolwiek z tych zagrożeń lub niepewności nabierze realnych kształtów albo jeśli założenia leżące u podstaw któregokolwiek z naszych oświadczeń dotyczących przyszłości okażą się nieprawidłowe, nasze faktyczne wyniki mogą znacząco różnić się od tych, które wyrażamy lub sugerujemy w takich oświadczeniach. Nie zamierzamy ani nie bierzemy na siebie obowiązku aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszelkie tego typu oświadczenia są aktualne wyłącznie w chwili ich sporządzenia.

Informacje o koncernie Daimler

Daimler AG to jedna z odnoszących największe sukcesy firm motoryzacyjnych na świecie. Wraz ze swoimi oddziałami – Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, Daimler Truck & Buses i Daimler Mobility, koncern jest jednym z największych wytwórców samochodów klasy premium i luksusowych oraz jednym z największych producentów aut użytkowych. Daimler Mobility świadczy usługi z zakresu finansowania, leasingu, zarządzania flotą, inwestycji i ubezpieczeń oraz innowacyjnych usług na rzecz mobilności. Założyciele firmy, Gottlieb Daimler i Carl Benz, zapisali się na kartach historii za sprawą wynalezienia samochodu w roku 1886. Dziś, jako pionier motoryzacyjnej inżynierii, Daimler kontynuuje kształtowanie przyszłości mobilności w sposób bezpieczny i zrównoważony. Jego działalność jest nastawiona na innowacyjne i ekologiczne rozwiązania techniczne służące produkcji bezpiecznych, wysokiej jakości pojazdów, które są doceniane przez klientów i ich inspirują. Daimler od lat nieprzerwanie inwestuje w rozwój efektywnych układów napędowych, od zaawansowanych silników spalinowych przez pojazdy hybrydowe aż po napędy elektryczne zasilane energią z akumulatorów lub ogniw paliwowych – a wszystko z myślą o tym, aby w długofalowej perspektywie umożliwić lokalnie bezemisyjną jazdę. Równocześnie koncern niezmiennie podąża ścieżką w kierunku inteligentnej łączności swoich pojazdów, jazdy autonomicznej i nowych koncepcji mobilności, przyjmując na siebie wyzwania związane z odpowiedzialnością wobec społeczeństwa oraz środowiska. Daimler sprzedaje swoje pojazdy i usługi niemalże we wszystkich krajach świata i dysponuje zapleczem produkcyjnym na pięciu kontynentach: w Europie, Amerykach Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Poza Mercedes-Benz – najcenniejszą motoryzacyjną marką premium na świecie (źródło: badanie Interbrand, 20 października 2020 r.) – obecne portfolio koncernu obejmuje marki: Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, Mercedes me oraz Mercedes-Benz Trucks Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra i Thomas Built Buses, a także marki Daimler Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial oraz Athlon. Firma jest notowana na giełdach we Frankfurcie i w Stuttgarcie (skrót giełdowy DAI). W 2020 r. Grupa Daimler sprzedała około 2,8 mln pojazdów i zatrudniała około 288 500 osób; jej całkowite przychody wyniosły 154,3 mld euro, a EBIT – 6,6 mld euro.