Warszawa,
18
sierpnia
2023
|
10:22
Europe/Warsaw

Inwestowanie w wiodące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju: zespół Formuły 1 Mercedes-AMG PETRONAS jako pionier zmian publikuje najnowszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

·       Coroczny raport na temat zrównoważonego rozwoju z ambitnymi inicjatywami w zakresie ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance – zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych) w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

·       Postęp w zakresie ochrony środowiska obejmuje 21-procentową redukcję emisji z podróży lotniczych dzięki znaczącym inwestycjom w zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), a także po raz pierwszy zewnętrznie zweryfikowany, kompleksowy ślad węglowy

·       Progres w kwestiach społecznych dzięki wielokrotnie nagradzanemu programowi Accelerate 25, który wspiera wzrost udziału kobiet oraz członków zespołu z mniejszości etnicznych – odpowiednio, do 16,6% i do 8,9% siły roboczej

·       Wdrożenie nowych wewnętrznych ram dla obszarów zarządzania, etyki zawodowej i zgodności z przepisami w połączeniu z publikacją nowego, dostosowanego do potrzeb Kodeksu uczciwości

·       Zespół jest na dobrej drodze, aby do 2026 r. osiągnąć cele zmniejszenia emisji z Zakresów 1 i 2 o 100% oraz 50-procentowej redukcji emisji z Zakresu 3, a do 2030 r. uzyskać zerową emisję netto

W pierwszym kwartale 2023 r. zespół Formuły 1 Mercedes-AMG PETRONAS wprowadził nową, kompleksową strukturę dotyczącą kwestii środowiskowych, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Teraz opublikował swój trzeci coroczny raport szczegółowo opisujący zaangażowanie w wiodące w branży inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mając ambitne cele, zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, zespół nieustannie dąży do uzyskiwania trwałych, wysokich efektów swoich działań. Raport na rok 2023 zawiera kompleksowy przegląd inicjatyw w obszarze ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, w tym zewnętrzną weryfikację emisji dwutlenku węgla w 2022 r. oraz dokumentację zwiększenia stopnia zróżnicowania siły roboczej.

Środowisko

Uznając globalny charakter Formuły 1, zespół niestrudzenie pracuje nad precyzowaniem wpływu swoich działań na środowisko oraz roli, jaką może odegrać w napędzaniu zmian. Celem ekipy jest uwzględnienie zrównoważenia środowiskowego we wszystkich podejmowanych decyzjach i działaniach – oraz przyspieszenie dążenia do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2030 r.

Toto Wolff, szef i dyrektor generalny zespołu Formuły 1 Mercedes-AMG PETRONAS, powiedział: „Wydajność za wszelką cenę, bez myślenia o szerszych konsekwencjach, w dzisiejszym świecie nie jest już akceptowana. Jednak bycie zrównoważonym nie musi oznaczać kompromisu. Osiąganie trwałych, wysokich wyników stało się naczelną zasadą naszego działania. W ciągu ostatniego roku rozwinęliśmy nasze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, tak aby lepiej zrozumieć nasz wpływ na planetę oraz naszą rolę w społeczeństwie – i dalej badać sposoby, dzięki którym możemy się doskonalić. Wciśnięcie hamulca nie wchodzi tu w grę”.

Dzięki odważnym działaniom w kierunku ograniczenia największych źródeł emisji w 2022 r. zespół poczynił znaczne postępy:

·       21-procentowa redukcja całkowitej emisji z podróży lotniczych (oszczędność ponad 2600 ton emisji CO2), wspomagana przez pionierski system „book and claim” (rezerwacja zrównoważonego paliwa lotniczego SAF do wykorzystania w konkretnym locie i ubieganie się o redukcję emisji CO2 dopiero po dostarczeniu paliwa na lotnisko) oraz inwestycje w zrównoważone paliwo lotnicze – jako pierwszy profesjonalny zespół sportowy.

·       Zewnętrzna weryfikacja śladu CO₂ w 2022 r., uwzględniająca cały łańcuch dostaw, pozwoliła zresetować punkt odniesienia dla Zakresu 3 i doprecyzować przyszłe cele zerowej emisji netto.

·       Niezależna weryfikacja zapewnia przejrzystość i pewność podczas przygotowań do przedłożenia opartych na naukowych podstawach celów (SBTi) w 2023 r.

·       Program przyspieszonej redukcji emisji.

·       98% odpadów ze składowisk kierowanych do odzysku energii i recyklingu oraz zmniejszenie zużycia gazu o 13% w miarę zbliżania się do pełnej elektryfikacji.

·       Próbny transport z użyciem biopaliw, wdrożony na cały europejski sezon 2023, pozwolił zredukować emisje o 88% i ma na celu redukcję emisji o ponad 60%.

Dzięki tym inicjatywom zespół jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów ogłoszonych w raporcie zrównoważonego rozwoju z 2022 r.: zmniejszenia emisji z Zakresów 1 i 2 o 100% oraz redukcji emisji z Zakresu 3 o 50% do 2026 r. Lepsze rozumienie wpływu na środowisko pozwala opracować dodatkowe cele dla osiągnięcia zerowej emisji netto w łańcuchu dostaw. Obejmują one nowe inicjatywy, takie jak przebudowa kampusu, który będzie w 100% zasilany energią odnawialną i zyska inteligentne monitorowanie z obsługą na bazie sztucznej inteligencji w celu śledzenia emisji.

Alice Ashpitel, szefowa ds. zrównoważonego rozwoju, dodała: „Aby zmierzyć i uzyskać znaczące redukcje emisji, niezwykle ważne było dla nas uwzględnienie naszego całkowitego śladu (węglowego) i kompletnego wpływu (na środowisko). Pozwala nam to opracować cele krótkoterminowe oraz cele oparte na podstawach naukowych, zgodne z inicjatywą Science Based Targets (SBTi). Chcemy objąć nimi cały nasz ślad węglowy. Poczyniliśmy już pewne namacalne postępy, ale wciąż jesteśmy na początku naszej podróży i z pasją przemy do przodu, aby zrealizować nasze ambitne plany”.

Społeczeństwo

Kontynuując wysiłki na rzecz większej różnorodności w zespole oraz w całym sporcie, ekipa angażuje się w budowanie jeszcze bardziej zróżnicowanej i zintegrowanej siły roboczej poprzez program Accelerate 25. Formalizuje on ambicje Mercedes-AMG PETRONAS: aby do 2025 r. włącznie co najmniej 25% wszystkich nowych pracowników pochodziło z grup niedostatecznie reprezentowanych. Po 30 miesiącach od rozpoczęcia programu postępy w realizacji celów są następujące:

·       W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. 37% nowych członków zespołu pochodziło z niedostatecznie reprezentowanych grup.

·       Odsetek kobiet w zespole wzrósł z 11% w 2019 r. do 16,6%, podczas gdy udział członków ekipy wywodzących się z mniejszości etnicznych skoczył z 3% w 2019 r. do 8,9% (dane dla czerwca 2023 r.).

·       107 uczniów ukończyło Akademię Mulberry STEM – specjalnie przygotowany 12-miesięczny program zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach współpracy ekipy z Mulberry Schools Trust.

·       Wciąż kwitną inicjatywy z partnerami Accelerate 25, w tym Stemettes, AFBE-UK, Sutton Trust i Business Disability Forum, organizowane w celu zapewnienia nowych możliwości młodym ludziom z niedostatecznie reprezentowanych grup.

Hiran Odedra, menedżer ds. równości, różnorodności i integracji (ang. EDI – Equality, Diversity and Inclusion), powiedziała: „Jestem szczerze podekscytowana, że mogę być częścią zespołu, który tak mocno zaangażował się w EDI. Dzięki naszemu programowi Accelerate 25 poczyniliśmy już pozytywne kroki w zakresie osadzania EDI we wszystkim, co robimy, i zachęcania innych w naszej branży do robienia tego samego. Tworzenie środowiska pracy, w którym wszyscy członkowie naszego zespołu czują się doceniani, szanowani i mogą być naprawdę sobą, jest bardzo ważne dla zwiększania wydajności. Nadal będziemy też koncentrować się na naszym celu, jakim jest przyciąganie i rekrutacja osób z jak najszerszej puli różnorodnych talentów – co poprowadzi nas do jeszcze lepszych rezultatów”.

Zarządzanie

Uczciwe działanie leży u podstaw działalności zespołu. Ekipa nieustannie dąży do doskonalenia solidności i skuteczności swoich praktyk w obszarze zarządzania. W minionym roku osiągnęła następujące kamienie milowe:

·       Uruchomiono nowe, wewnętrzne ramy dla obszarów zarządzania, etyki i zgodności z przepisami.

·       Opublikowano nowe, dostosowane do potrzeb wytyczne: Kodeks uczciwości, Politykę praw człowieka, Politykę ochrony środowiska oraz Politykę przeciwdziałania korupcji.

·       Uruchomiono nowe narzędzie do sygnalizowania nieprawidłowości, a także platformy Checks Against Sanctions (z ang. Kontrole przeciwko sankcjom) oraz Due Diligence (z ang. należyta staranność).

Toto Wolff podsumowuje: „Będziemy nadal inwestować w inicjatywy, które pomogą nam stać się bardziej zrównoważonymi. Jako zespół wiemy, że musimy podchodzić do tego wyzwania w taki sam sposób, w jaki podchodzimy do wszystkiego innego – jak do wyścigu. Naszym celem jest ciągłe podnoszenie standardów oraz wyznaczanie punktów odniesienia w naszym sporcie i poza nim. Jestem niesamowicie dumny z naszego zespołu i działań na rzecz realizacji naszych ambicji i lepszego zrozumienia naszego wpływu na świat. Wciąż zostaje mnóstwo do zrobienia. Angażujemy się jednak w innowacyjne inicjatywy, które pozwolą nam osiągać nasze cele na ten rok i na kolejne lata. Wyścig trwa!”.

Raport zrównoważonego rozwoju 2023 zespołu F1 Mercedes-AMG PETRONAS można pobrać tutaj: www.mercedesamgf1.com/sustainability